TRANG CHỦ   GIỚI THIỆU CÔNG TY   CÁC DỰ ÁN CHÍNH   CÁC NHÀ MÁY BÊ TÔNG   BIN TỨC - SỰ KIỆN

 Ø CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.